Active Dog Care Hondenschool en Hondendagopvang (Groningen) logo

Verwerkersovereenkomst

Partijen

 • Verwerkingsverantwoordelijke Klanten van Active Dog Care BV
 • Verwerker: Active Dog Care BV, postadres: Kerkstraat 36, 9745 CJ Hoogkerk

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

Verantwoordelijke beschikt over persoonsgegevens, te weten naam, adres, postcode/woonplaats, telefoonnummer, emailadres, etc. van haar klanten en leveranciers die verzameld zijn als gevolg van de bedrijfsvoering met als doel het voeren van de boekhouding en aanwezigheidsregistratie van de honden.
Verantwoordelijke heeft verwerker ingeschakeld als dagopvang, creche, individuele of groepsbegeleiding van de hond en hierdoor heeft verwerker toegang tot deze persoonsgegevens.


OVEREENGEKOMEN PUNTEN:

Beide partijen zijn op de hoogte van de wet bescherming persoonsgegevens inclusief de meldplicht datalekken, en zullen zich gezamenlijk inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen.
De verwerker zal zich in ieder geval houden aan de volgende punten:

 • Partijen komen de Algemene Verordening Gegevensbescherming na. Voor zover de afspraken tussen partijen niet voorzien in wettelijk vereiste regelingen, komen partijen overeen te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van (persoons)gegevens;
 • Verwerker en degenen die onder diens gezag handelen zijn verplicht om persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, geheim te houden;
 • Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden volgens de instructies van de verantwoordelijke;
 • De verwerker zorgt binnen de eigen onderneming voor redelijke beveiliging, passend bij de gevoeligheid van de persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor deze redelijke beveiliging voor zover de werkzaamheden van verwerker plaatsvinden binnen de onderneming van verwerkingsverantwoordelijke.
  Dit gebeurt door het nemen van technische maatregelen en organisatorische maatregelen;
  Verwerker en verwerkingsverantwoordelijke hebben de volgende maatregelen genomen ter bescherming van de persoonsgegevens:
 • Technische maatregelen zoals firewalls, virus-scanners, encryptie en met sterke wachtwoorden beschermde accounts;
 • Organisatorische maatregelen zoals het afsluiten van ruimtes en beveiligde toegang
  van apparatuur;
 • Verwerker mag persoonsgegevens alleen bewerken in opdracht van de verantwoordelijke, voor het door de verantwoordelijke vastgestelde doel. Verwerker mag de gegevens dus niet gebruiken voor eigen marketingacties en doeleinden;
 • Verwerker mag gegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij in opdracht van verantwoordelijke;
 • De verwerker mag de gegevens niet verwerken buiten de Europese Unie;
 • Als er een beveiligingsincident ontdekt is waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren gegaan, zal de verwerker direct (binnen 24 uur) de verantwoordelijke telefonisch en per e-mail op de hoogte brengen, zodat de verantwoordelijke kan inschatten of er een melding gedaan moet worden aan de AP of betrokkenen. De verwerker zal vervolgens alle instructies voortkomend uit het onderzoek van het incident zo snel en goed mogelijk uitvoeren;
 • De looptijd van deze verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen partijen gesloten  overeenkomst/geldende afspraken. In het geval dat de dienstverlening van verwerker aan verantwoordelijke (nog) voortduurt, loopt deze verwerkersovereenkomst door;
 • De verwerker moet bij beëindiging van diensten op het gebied van verwerkingen van persoonsgegevens alle persoonsgegevens wissen of teruggeven aan de verantwoordelijke en nog bestaande kopieën wissen, behalve als EU-recht of het recht van de lidstaat verplicht tot het bewaren van deze persoonsgegevens;
 • De verwerker moet alle informatie met betrekking tot deze overwerkersovereenkomst beschikbaar maken aan verantwoordelijke en audits en inspecties door de verantwoordelijke of gemandateerde auditor toestaan en hieraan meewerken. Indien een instructie, volgens de verwerker, tegen de  verordening, EU-recht of recht van de lidstaat ingaat, moet de verwerker onmiddellijk de verantwoordelijke op de hoogte stellen;
 • Verwerker is aansprakelijk voor de directe schade bij overtredingen van deze verwerkersovereenkomst door de verwerker;
 • In een contract tussen de verwerker met een sub-verwerker moeten dezelfde verplichtingen gelden als die uit deze verwerkersovereenkomst. Als de sub-verwerker zijn verplichtingen tot gegevensbescherming niet nakomt, zal de verwerker volledig aansprakelijk zijn jegens de verantwoordelijke;
 • Indien u het niet eens bent met de inhoud van deze overeenkomst cq de algemene voorwaarden, dien u dit schriftelijk te melden.


Verwerkingsverantwoordelijke:
Klanten Active Dog Care BV

Verwerker:
Acitve Dog Care BV
Naam: J. A. Stienstra-Pelsma
Plaats: Hoogkerk
Datum: 27 april 2018