Active Dog Care Hondenschool en Hondendagopvang (Groningen) logo

Algemene Voorwaarden Dagopvang

Laatste wijziging; dd 1 april 2023

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten met Active Dog Care B.V.

Gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer [65038592].

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE Algemene Voorwaarden

a. Active Dog Care drijft een onderneming die onder meer scholing en opvang voor honden bevat.

b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding betreffende een scholing en/of opvang, die op enig moment tussen Active Dog Care en een contractspartij ontstaat of zal ontstaan. Bij  registratie/aanmelding gaat de contractspartij akkoord met de Algemene Voorwaarden.

c. Slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.

d. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Active Dog Care. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

e. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.

f. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het Active Dog Care toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST Opvang

a. Een overeenkomst tussen Active Dog Care en een contractspartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie.

b. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Active Dog Care. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.

c. Voor Active Dog Care ontstaan pas verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door contractspartij aan zijn/haar verplichtingen is voldaan.

d. Aanmeldingen voor de opvang dienen te worden gedaan via het daarvoor bestemde online aanmeldsysteem.
1. De aanmelding via dit systeem is verplicht. 
2. Aanmelden kan alleen na een intakegesprek met een medewerker Active Dog Care.
3. Indien de hond voldoet aan de gezondheidsvoorwaarden, de leeftijd en het sociale gedrag zal het door u aangemaakte account in MyCare worden geactiveerd.
4. Intakegesprekken vinden plaats op afspraak.
5. Aansluitend volgen eerst 2 introductiedagen a € 50,00 per dag, alleen in te plannen op woensdag, waarbij de hond individueel wordt voorbereid op de dagelijkse routine binnen Active Dog Care, zoals roedel introductie, rustplaats training en aanleren van de dagopvangregels voor de hond.

e. Contractspartijen kunnen zich 72 uur voor aanvang van een reguliere opvang nog uitschrijven. Bij later of  niet annuleren is restitutie van de doggie (zie hierna artikel onder 3) niet mogelijk.

f. Contractspartijen zijn verplicht Active Dog Care op de hoogte te stellen van eventuele (wijzigingen op) bijzonderheden op medisch, sociaal gebied, die van belang zijn tijdens het verblijf in de opvang. Zoals niet alleen gelaten kunnen worden (verlatingsangst), deuren open maken, bang voor onweer, bang in varikennel, medicijngebruik, allergie etc. etc.

g. De medewerkers van Active Dog Care mogen met de honden het terrein van Active Dog Care verlaten.

h. Alle honden dienen volledig gevaccineerd te zijn, cocktail, hondenziekte, ziekte van Weil, Parvo, HCC, kennelhoest.
1:Een hondenpaspoort of entingsboekje dient op verzoek te worden getoond.  
2: Per 1 januari 2016 dient u een kopie van uw actuele gegevens te uploaden in het mycare-systeem.

i. Honden dienen vrij van vlooien te zijn en geen besmettelijke c.q. overdraagbare aandoeningen te hebben.
1: Voor u wordt aangenomen als klant bij Active Dog Care, moet u uw hond laten testen op Giardia, en de uitslag hiervan schriftelijk indienen bij Active Dog Care.
2: U dient uw hond 1 keer per 3 maand te laten behandelen tegen vlooien en wormen en de datum van behandeling opnemen in het MyCare systeem.
3: Met toestemming van de contractspartij (mondeling of schriftelijk) zal Active Dog Care, in iedere eerste volle week van het nieuwe kwartaal, uw hond in de dagopvang hiervoor behandelen en kosten aan contractpartij doorfacturen.
4: Mocht blijken dat wij uw hond verdenken van Giardia, kunnen wij deze laten testen en indien de test positief is de kosten hiervan bij u in rekening brengen en moet uw hond eerst behandeld worden cq nagecontroleerd worden voordat deze weer terug in de roedel mag.

j. Indien noodzakelijk geacht zal een hond door de medewerkers van Active Dog Care naar de dierenarts worden gebracht. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de contractspartij van de hond.

k. Indien honden te laat worden opgehaald (na 18.00 uur), behoudt Active Dog Care zich het recht om € 50,00 extra in rekening te brengen. Na 19.00 zal per uur € 50,00 in rekening worden gebracht.

l. Indien de hond tijdens het verblijf in de opvang eten nodig is, dient/dienen de eigena(a)r(en) van de hond, contractspartner eigen voer mee te geven.

m. Active Dog Care werkt alleen met gedreven en goed opgeleide medewerkers, die het welzijn van de hond altijd voorop hebben staan. Soms zullen er stagiaires aanwezig zijn. Deze worden niet alleen gelaten met de honden.

n. Honden blijven te allen tijde onder toezicht van medewerkers van Active Dog Care en worden niet alleen op het terrein achter gelaten.

o. Honden leven in roedelvorm en worden alleen bij verplichte rust in bench c.q. varikennel gedaan.

p. Active Dog Care is gerechtigd de openingstijden c.q. dagen tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

q. De eigena(a)r(en) van de hond, contractspartner, wederpartij of gasten worden voor de rust in de roedel verzocht bij het halen en brengen de honden te negeren.

r. De contractspartij dienen bij het brengen en halen de hond, aangelijnd het terrein op en af te brengen, bij afgifte, doet u eerst uw hond een lijn om van Active Dog Care, de hond zijn lijn in het daarvoor bedoelde bakje, dus uw hond is voorzien van een halsband en/of borsttuig van u zelf en een lijn van Active Dog Care. U laat uw hond zitten voor de ingangsdeur, geeft de lijn en hond over aan de medewerker van Active Dog Care nu valt de hond onder toezicht van de medewerker van Active Dog Care. U zet zelf geen hond in de roedel.

s. Bij het ophalen van uw hond, zal een medewerker van Active Dog Care u de hond aangelijnd overhandigen.

t. De contractspartij of gasten dienen geen hekken cq deuren te openen of erover heen te stappen, alleen het hek bij de ingang mag geopend worden door bezoekers van Active Dog Care.

u. Voor de rust in de roedel is bezoek alleen op afspraak mogelijk.

v. U dient uw hond aangelijnd aan te melden en op te halen.

w. Vanaf 01–01-2016 is er bij Active Dog Care alleen nog aanname van nieuwe klanten met hond(en) mogelijk in de leeftijd tussen de 8 week en 5 maand.

x. Vanaf 01-01-2019 is er wegens volgeboekt staan voor nieuwe honden geen plaats meer op de dinsdag en donderdag.

y. Ongewenst gedrag zoals onnodig blaffen en opspringen wordt niet getolereerd. 

z. Vanaf 01-01-2016 zullen nieuwe klanten minimaal 1 keer per week de hond moeten brengen, uitgezonderd doorgegeven vakantie’s, ziekte en eventueel uitzonderingsregels. Indien u niet aan deze regel voldoet zullen wij uw account gaan blokkeren.

3. GELDIGHEID STRIPPENKAARTEN, zogeheten Doggie’s (alleen voor opvang)

a. De strippenkaarten, die wij Doggie’s noemen, zijn geldig mits de hond 1 keer per week wordt gebracht; met uitzondering van feestdagen en vakanties of loopsheid / ziekte van hond.

b. Bij bijzondere redenen kan Active Dog Care de doggie’s bevriezen. Mochten dit medische beperkingen zijn dan kan Active Dog Care eventueel een medische dierenartsverklaring opvragen.

c. Doggie’s zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

d. Restitutie van Doggie’s is niet mogelijk.

e. De Doggie’s uit categorie A (voor honden tot 9 maanden) kunnen als de hond 9 maanden oud is meegenomen worden naar categorie B (voor honden vanaf 9 maanden

 4. BETALING

a. Betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde online betalingssysteem.

b. Active Dog Care heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de contractspartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 5. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR ACTIVE DOG CARE

a. Active Dog Care behoudt zich het recht voor enkele reguliere openingsdagen bij onvoldoende belangstelling te annuleren.

b. Buitengewone omstandigheden leveren voor Active Dog Care altijd overmacht op en ontheft Active Dog Care van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Active Dog Care ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

c. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, vanaf KNMI waarschuwing code oranje, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een opvang worden afgelast. Active Dog Care is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een opvang door gevaarlijke weersomstandigheden.

d. Indien een hond zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de opvang daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Active Dog Care van de opvang worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de contractspartij.

 6. ANNULERING OPVANG DOOR CONTRACTPARTNER

a. Annuleren van een inschrijving voor een opvang kan via de website https://mycare.activedogcare.nl/ 36 uur voor het opvangtraject is gestart. Indien binnen 36 uur kan alleen schriftelijk en vóór het opvangtraject is gestart. Active Dog Care bevestigt de annulering schriftelijk. In het geval dat het opvangtraject is gestart, kan niet meer worden geannuleerd.

b. De kosten voor de contractspartij zijn:
– annuleren tot meer dan 36 uur voor aanvang van het opvangtraject: kosteloos;
– binnen 36 uur voor aanvang van het opvangtraject: 100% van de doggie

 

 7. AANSPRAKELIJKHEID

a. Active Dog Care, haar medewerkers en trainers c.q. eigenaren zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan uw hond. Deelname aan Scholing/ Dagopvang van Active Dog Care geschiedt voor eigen risico.

b. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Active Dog Care, haar medewerkers en trainers c.q. eigenaren, is Active Dog Care niet aansprakelijk.

c. Active Dog Care is niet aansprakelijk voor blessure of andere schade die de honden mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Scholing/ dagopvang. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Active Dog Care niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de scholing/dagopvang. De contractspartij dient zelf in te schatten of de hond geschikt is voor deelname aan Active Dog Care. Indien een hond gezondheidsklachten heeft, of indien de contractspartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de contractspartij advies in te winnen bij een dierenarts. Active Dog Care behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte honden uit te sluiten van deelname aan opvang.

d. Active Dog Care is niet verzekerd voor schade van contractspartij. De contractspartij verklaart dat hij/zij is verzekerd voor schade veroorzaakt of ontstaan door zijn/haar hond ten gevolge van de deelname aan Active Dog Care. De contractspartij zijn te allen tijde aansprakelijk voor door zijn/haar hond veroorzaakte en/of ontstane schade.

 8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a. Active Dog Care respecteert de privacy van contractspartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Active Dog Care gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. Active Dog Care zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.

b. De verstrekte informatie op de website www.activedogcare.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

c. Hoewel Active Dog Care de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan Active Dog Care niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Active Dog Care aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Active Dog Care sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

d. De websites van derden waarnaar op de website www.activedogcare.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Active Dog Care gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Active Dog Care aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

e. De website www.activedogcare.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Active Dog Care.

f. De contractspartij verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Active Dog Care.

 

 9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Active Dog Care.

b. Op elke overeenkomst tussen Active Dog Care en een contractspartij is het Nederlands Recht van toepassing.

c. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Groningen.

Algemene Voorwaarden Hondenschool

Laatste wijziging; dd 1 januari 2022

Deze Algemene Voorwaarden Active Dog Care zijn van toepassing op iedere dienst van Active Dog Care.
Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden Active Dog Care, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden Active Dog Care. 

Active Dog Care is gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer [65038592].

1. Algemeen

Alle tussen Active Dog Care en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

1.     Cursisten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met José Stienstra en men is definitief cursist op de datum van de inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen binnen het gestelde aantal lesweken.

2.     Bij de inschrijving dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort van de hond te overleggen.

3.     Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen.

4.     Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

5.     Toezeggingen van personeelsleden van de Active Dog Care zijn slechts bindend indien de eigenaar deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.

2. Cursus

1.     Active Dog Care Hondenschool meldt vooraf of via de agenda wanneer lessen wegens bijvoorbeeld zon- en feestdagen, schoolvakantie of bijzondere omstandigheden niet doorgaan. In principe is er dus altijd les.

2.     De cursisten dienen altijd de cursusgelden contant of online via iDeal te voldoen, voor of bij aanvang van de cursus.

3.     Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd vanaf het moment van overleg. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de vaste lasten en administratiekosten.

4.     Maandagavondlessen: Door ons systeem van instromen, doorstromen en uitstromen bestaat de kans dat u niet 8 lessen lang in dezelfde groep, bij dezelfde instructeur of op hetzelfde tijdstip bent ingedeeld. Bij lage opkomst (elke cursist mag 2 keer afwezig zijn binnen 10 weken) kunnen cursisten op die betreffende avond door de instructeurs worden heringedeeld. Bij een grote instroom, doorstroom en/of uitstroom worden bestaande groepen op basis van niveau en/of het aantal resterende lessen samengevoegd.

5.     Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de hondenschool, dan wordt het resterende cursusgeld – na aftrek van de kosten van het cursusmateriaal – aan de cursist gerestitueerd.

6.     Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur. Buiten het aantal lesweken waarbinnen een cursus wordt gegeven kunnen cursisten gemiste lessen niet inhalen. Er is geen restitutie van lessen.

7.     De lessen geschieden op eigen risico van de cursist. De hondenschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de Hondensport Hoogkerk/Active Dog Care

8.     Voor specifieke cursus informatie cq voorwaarden verwijzen wij u naar de cursus inhoud van de cursus te gaan, zie onze website.

3. Reglement van orde

1.      Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.

2.     Op het terrein van de hondenschool dienen de honden – behoudens uitdrukkelijk verzoek van de instructeur – aangelijnd te zijn.

3.     De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn. De kleding moet afgestemd zijn op het trainen van honden.

4.     De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.

5.     Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist zorg voor te dragen en dit dient gecontroleerd te worden door de instructeur.

6.     Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij/zij op de les verschijnt.

7.     Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de instructeur en de cursist, dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.

8.     De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de cursist.

9.     In overleg met de instructeur is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de instructeur.

 4. Adviezen

1.      Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de instructeur.

2.      Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeur.

3.      Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de instructeur noch de hondenschool. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden zoals onder punt 3.8 genoemd.